Bilsem Öğretmen Atama Klavuzu Yayınlandı.

BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu
1
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN SEÇME VE ATAMA KILAVUZU
2021
BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu
2
BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu
3
İçindekiler
A. GENEL ESASLAR .......................................................................................... 4
B. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME............................................................. 4
1. Başvuru Şartları .................................................................................................. 4
2. Başvuru İşlemleri ................................................................................................ 5
C. DEĞERLENDİRME ......................................................................................................... 6
D. SÖZLÜ SINAV .................................................................................................................... 7
E. TERCİHLER VE ATAMALAR .................................................................... 7
F. TEBLİGAT, GÖREVDEN AYRILMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ .................................................................................................... 8
G. İTİRAZLAR .................................................................................................... 8
ATAMA TAKVİMİ .............................................................................................10
İLETİŞİM BİLGİLERİ ......................................................................................10
EK-1: ATAMA YAPILACAK ALANLAR ÇİZELGESİ ..................................11
EK-2: DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ FORMU ......................................13
EK-3: BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN SEÇME SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME FORMU ........................................................... 16
EK-4: ÜNİVERSİTELER, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MUHTELİF ÖZEL KURSLAR VE HALK EĞİTİM MERKEZLERİ TARAFINDAN VERİLEN KURS PROGRAMLARI ................................... 19
BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu
4
A. GENEL ESASLAR
1) Bu kılavuz, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında hâlen kadrolu öğretmen olarak çalışanlardan görev yaptıkları ildeki bilim ve sanat merkezlerine atanmak isteyenlerin başvuru, seçim ve atamalarına ilişkin yürütülecek iş ve işlemleri kapsamaktadır.
2) Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçimiyle ilgili iş ve işlemler Aralık 2019 tarihli ve 2747 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi’nde yer alan hükümlere göre oluşturulan il öğretmen değerlendirme komisyonları ve bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yürütülecektir.
3) Bu atama döneminde, Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi’ndeki (Ek-1) alanlar arasından başvuru yapılan ildeki bilim ve sanat merkezlerinde kontenjan bulunan alanlarda başvuru alınacaktır.
4) Başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir bilim ve sanat merkezinde kadrolu öğretmen olarak görev yapanlar bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçim sürecinde başvuru yapamayacaktır.
5) Bu kılavuzda yer almayan diğer hususlarda 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi’nin ilgili hükümleri esas alınacaktır.
B. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME
1. Başvuru Şartları
Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şunlardır:
a) Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,
b) Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren başvurunun son günü itibariyle bir yıllık çalışma süresini
BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu
5
tamamlamış olmak,
c) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ildeki bilim ve sanat merkezinde atama alanında boş kontenjan bulunması,
d) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kurul kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi’nde (Ek-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
e) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 30.09.2021 tarihi itibariyle zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar başvuru yapabileceklerdir.
2. Başvuru İşlemleri
a) Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna http://mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra “Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.
b) Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır.
c) Başvuru yapan öğretmenler puan Değerlendirme Kriterleri Formu’nda (Ek -2) puan aldıkları kriterlere ilişkin belgeleri görevli oldukları okul/ kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
d) Okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü başvuran adayların başvurularını silsile yoluyla http://mebbis.meb.gov.tr adresinden “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylayacaklardır. Öğretmen Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden belgelerin geçerliliği kontrol edilmeyecektir. Belgelerin geçerliliği konusundaki sorumluluk, Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin il öğretmen değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri başlıklı 34 üncü maddesinde belirtilen “Başvuran adayların başvuru belgelerini öğretmen değerlendirme kriterleri üzerinden incelemek” hükmü ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna verilmiştir.
e) Okul/kurum müdürlüğü MEBBİS modülünde “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylanan başvuru formunun iki adet çıktısını alarak başvuru yapan öğretmene imzalatacaktır. İmzalatılan belgenin bir nüshası öğretmene verilecek, diğer nüshası tüm
BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu
6
ekleriyle birlikte il millî eğitim müdürlüğüne silsile yoluyla gönderilecektir.
f) İl Millî Eğitim Müdürlüğü başvuru formunu ve forma ait tüm ekleri il öğretmen değerlendirme komisyonuna teslim edecektir.
g) Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurduğunu farkeden ve daha sonra düzeltilmesini dilekçe ile talep eden öğretmenlerin taleplerinin uygun görülmesi durumunda onay birimi tarafından gerekli işlemler başvuru süresi içinde yapılacaktır.
h) Başvuru ve onay işlemleri mebbis modülünden takip edilebilecektir.
ı) 2020 Yılı Alan Değişikliği Duyurusu kapsamında alan değişikliği işlemi gerçekleşen
(alan değiştiren) öğretmenlerden ayrıca bu kılavuz kapsamında başvuruda bulunacak olanlar için, yeni alan ve eğitim kurumları üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.
i) 2021 yılı yarıyıl tatili mazerete ilişkin yer değiştirme döneminde iller arası yer değişikliği gerçekleşen öğretmenlerden aynı zamanda bilim ve sanat merkezlerine atanmak üzere başvuru yapacak olanların, gerekli şartları taşımaları halinde mazerete bağlı olarak atandıkları ilden başvuru yapmaları gerekmektedir.
C. DEĞERLENDİRME
1) Onay birimlerinin onay işlemini tamamlamalarından sonra atama takvimi doğrultusunda başvurular il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacaktır.
2) Değerlendirmede başvuru formunda puan alınan her bir kritere ilişkin eklenen belgeler kontrol edilecektir. Eksik ya da geçersiz belge tespit edilmesi durumunda ilgili kriterden alınan puan değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3) İldeki bilim ve sanat merkezlerinde boş kontenjan bulunmayan alanlarda yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
4) Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) doğrultusunda kriter ve belge kontrolü sonuçlarına göre alanlar bazında belirlenen gerekçeli puanların bulunduğu öğretmen listesi, puan üstünlüğüne göre sıralanarak İl Millî Eğitim Müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa bildirilecektir.
5) Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına ait itirazların il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucunda alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, il millî eğitim
BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu
7
müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa bildirilecektir.
6) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, Değerlendirme Kriterleri Formu’ ndan (Ek-2) elde edilen puanlar doğrultusunda ildeki bilim ve sanat merkezlerinin alanlar bazındaki kontenjanın 3 (üç) katı olacak şekilde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenecek ve Bakanlık tarafından yayımlanacaktır.Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
7) Sözlü sınava girecek adayların sınava ilişkin tarih, saat ve yer bilgileri Bakanlıkça ilan edilecektir.
D. SÖZLÜ SINAV
1) Sözlü sınav; Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacaktır.
2) Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce “görevli izinli” sayılacaktır. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecektir.
3) Sözlü sınav, Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’na (Ek-3) göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
E. TERCİHLER VE ATAMALAR
1) Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden belirlenen puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak belirlenecektir.
2) Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
3) Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
4) Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.
5) Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.
6) Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde, Bakanlık tarafından açıklanan Ek-2: Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan
BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu
8
adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.
7) 40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir.
8) Atama sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilecektir.
F. TEBLİGAT, GÖREVDEN AYRILMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Öğretmenlere atama kararnameleri tebliğ edilerek görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri atama takviminde belirtilen sürede tamamlanacaktır. Öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü’ne işlenecektir.
G. İTİRAZLAR
1) Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına itirazlar, değerlendirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en fazla 5 (beş) iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla il öğretmen değerlendirme komisyonuna yapılacaktır. İtirazlar, itiraz başvuru süresinin bitiminden itibaren en fazla 5 (beş) iş günü içinde sonuçlandırılarak il millî eğitim müdürlüğü tarafından ilan edilecek olup başvuru sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir.
2) Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile doğrudan veya il millî eğitim müdürlüğü aracılığı ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Itiraz sonuçları başvuru sahibine yazılı olarak il millî eğitim müdürlüğü aracılığı ile bildirilecektir.
3) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılan itirazların cevaplanmasında evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
4) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adres bilgisi bulunmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
5) Başvuru esnasında il öğretmen değerlendirme komisyonuna gönderilmeyen belgelerin Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına ait itiraz sürecinde eklenmesi hâlinde, belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu
9
6) Onaylanmış başvuru formunda belirtilmeyen belgeler itiraz öncesi ve sonrasında değerlendirmeye alınmayacaktır.
7) Faksla ya da e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu
10
ATAMA TAKVİMİ
SIRA NO
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
TAKVİM
1
Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci
25-29 Ocak 2021
2
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarının
kurulması ve değerlendirmelerin yapılması
01-05 Şubat 2021
3
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca
yapılan değerlendirme sonuçlarının açıklanması
08 Şubat 2021
4
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan
değerlendirme sonuçlarına itiraz
08-12 Şubat 2021
5
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca
itirazların incelenmesi
15-19 Şubat 2021
6
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca incelenen itirazlara ait sonuçların açıklanması
22 Şubat 2021
7
Sözlü sınava katılmaya hak kazananların ilan edilmesi
01 Mart 2021
8
Randevu tarihlerinin ilan edilmesi
08 Mart 2021
9
Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü
sınavların yapılması
15 Mart-18 Haziran 2021
10
Tercih yapmaya esas puanların açıklanması
21 Haziran 2021
11
Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itiraz
22-28 Haziran 2021
12
Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazların
değerlendirilmesi
29 Haziran-05 Temmuz 2021
13
Atamalar için tercihlerin yapılması
07-09 Temmuz 2021
14
Atama sonuçlarının açıklanması
12 Temmuz 2021
15
Tebliğ ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması
13 Temmuz 2021’den itibaren
İLETİŞİM BİLGİLERİ
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Varlık Mah.Eşref Bitlis Cad.No:10 06170 Yenimahalle/ANKARA
Tel : (0312) 413 3110 – 2535
E-posta : oer_ozelyetenek@meb.gov.tr
Faks: (0312) 213 13 56
BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu
11
EK-1: ATAMA YAPILACAK ALANLAR ÇİZELGESİ
ATAMA YAPILACAK ALANLAR SIRA NO ALAN KODU ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLUNAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI
1
1119
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
2
1123
BİYOLOJİ
3
1207
COĞRAFYA
4
1371
FELSEFE
5
7136
FEN BİLİMLERİ
6
1390
FİZİK
7
1715
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
8
1524
İNGİLİZCE
9
1627
KİMYA/KİMYA TEKNOLOJİLERİ
10
2353
MATEMATİK
11
1822
MÜZİK
Bando Şefliği
Çalgı Yapım
Folklor ve Etnomüzikoloji Müzikoloji
Nefesli Çalgılar
Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar
Opera
Piyano
Piyano/Arp Şan
Şan ve Opera
TürkSanatMüziği Yaylı Çalgılar
Müzik Öğretmenliği
Müzik
MüzikBilimleri Kompozisyon
Ses Eğitimi
Temel Bilimler
Türk Halk Oyunları
BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu
12
12
7103
REHBERLİK
13
7102
GÖRSEL SANATLAR
Resim Öğretmenliği
Resim İş Öğretmenliği
Resim İş Öğretmenliği
Resim Bölümü
Grafik Öğretmenliği
Uygulamalı Resim Öğretmenliği Grafik Bölümü / Anasanat Dalı Mesleki Resim Öğretmenliği
14
2403
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
15
2510
SOSYAL BİLGİLER
16
2036
TARİH
17
1283
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
18
2143
TÜRKÇE
19
4900
TEKNOLOJİ VE TASARIM
BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu
13
EK-2: DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ FORMU
MEB
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ İÇİN YAPILACAK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
PUAN
Üniversitelerin lisans düzeyinde özel yeteneklilerle ilgili bölümünden mezun olmak
(Üniversitelerin üstün zekâlılar öğretmenliği bölümü mezunları)
4
EĞİTİM DURUMU ( En Son Mezun Olduğu Okul )
Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak
6
Diğer alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak
4
Tezsiz yüksek lisans yapmış olmak
3
Alanında doktora yapmış olmak
11
Diğer alanlarda doktora yapmış olmak
8
Aday bu puanlardan sadece birini alabilecektir.
ÖDÜLLER (Kılavuzun yayımlanma tarihi itibari ile verilen ödüller puanlamaya dâhil edilmeyecektir.)
Başarı belgesi, teşekkür belgesi (En fazla 1 )
2
Üstün başarı belgesi, takdir belgesi (En fazla 1 )
3
Aylıkla ödüllendirme (En fazla 1 )
4
PROJELER ( Son 5 Yılda Gerçekleştirilen ve Tamamlanmış Durumda Olanlar)
ULUSAL PROJELER
(TÜBİTAK, KALKINMA AJANSI, EDES,
SODES vb. PROJELER) ( En fazla 3 projeye kadar)
Yürütücü
3
Görev Alan Öğretmen
2
ULUSLARARASI PROJELER
TÜBİTAK DESTEKLİ ULUSLARARASI PROJELER, AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER (ERASMUS+, HORİZON 2020, COSME, IPA KAPSAMINDAKİ PROJELER vb. )
( En fazla 3 projeye kadar)
Yürütücü
4
Görev Alan Öğretmen
2
DANIŞMANLIKLAR ( En Fazla 1 Yarışmaya Kadar) ( Son 5 Yılda Gerçekleştirilen )
Danışmanlık yaptığı ekip ile ulusal yarışmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük
derecesi almak
2
Danışmanlık yaptığı ekip ile “Bu Benim Eserim” yarışmasında ve TÜBİTAK
ortaöğretim öğrencileri arası proje yarışmaları bölge sergisine katılmış olmak
2
Danışmanlık yaptığı ekip ile TÜBİTAK tarafından akredite edilen uluslararası
yarışmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesi almak
3
YAYINLAR
Bildiri (En fazla 1)
2
Popüler bilim, teknik, sanat, tarih dergilerinde tez konusu dışında yayımlanmış
makale (En fazla 1)
3
Hakemli dergilerde yayımlanmış makale (En fazla 1)
3
Tez konusu dışında yayımlanmış ISBN’li kitap (Tek başına yazarı olduğu kitap için)
(En fazla 1)
4
BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu
14
Tez konusu dışında yayımlanmış ISBN’li kitap ( Ortak yazarı olduğu kitap için) (En
fazla 1)
2
SANATSAL FAALİYETLER ( Son 5 Yılda Gerçekleştirilen )
Edebiyat ve araştırma, resim, fotoğraf, grafik,
karikatür, hat, ebru, tezhip gibi sanatsal alanlarda yer aldığı etkinlikler
Yer aldığı karma sergiler (En fazla 1)
2
Katıldığı yarışmalardan aldığı dereceler (1, 2, 3.) (En fazla 1)
3
Tek başına açtığı sergiler (En
fazla 1)
3
Sahne ve sinema sanatları alanında yer aldığı etkinlikler
Çektiği film/belgesel (En fazla
1)
3
Yazdığı ve oynanan oyunu
(Yıl sonu gösterisi vb. çalışmalar hariç.) (En fazla 1)
2
Kadrosunda yer aldığı bir
tiyatro oyunu (Teknik ya da oyuncu) (En fazla 1)
2
Tek başına veya ekiple düzenlenen konser vb sahne gösterileri (En fazla 1)
2
Müzik alanında mezuniyet durumu (En fazla 1)
Konservatuar ya da müzik öğretmenliği müzik bölümünden mezunu olmak
2
Müzik alanında yer aldığı çalışmalar (En fazla 1)
Resmî beste yarışmalarında 1,
2 ya da 3. olmak
2
Görsel sanatlar veya resim iş alanında mezuniyet durumu (En fazla 1)
Konservatuar ya da görsel
sanatlar öğretmenliği, resim/resim-iş öğretmenliği ve resim bölümünden mezun olmak
2
Görsel Sanatlar alanında yer aldığı çalışmalar (En
fazla 1)
Resmî görsel sanatlar
yarışmalarında 1, 2 ya da 3. olmak
2
ÜNİVERSİTELER, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MUHTELİF ÖZEL KURSLAR VE HALK EĞİTİM MERKEZLERİ TARAFINDAN VERİLEN KURS PROGRAMLARI (Ek-4 )
Ekte belirtilen programlara ait sertifikalar (En fazla 2) Her biri için 1 puan
SPOR LİSANSI
Var/ Yok (En Fazla 1) 1 puan
BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu
15
ÇALIŞTAY/KONGRE/HİZMET İÇİ EĞİTİMLER
Son 5 yıl içinde özel yetenekliler veya kendi alanında katılmış olduğu çalıştay, hizmet içi eğitim ve kongreler (En fazla 2)
2
YABANCI DİL
YÖKDİL veya e-YDS/YDS’den A düzeyinde puan almak
5
YÖKDİL veya e-YDS/YDS’den B düzeyinde puan almak
4
YÖKDİL veya e-YDS/YDS’den C düzeyinde puan almak
3
YÖKDİL veya e-YDS/YDS’den D düzeyinde puan almak
2
ÖSYM tarafından İngilizce için eş değerliği kabul edilen sınavların (CPE, CAE, TOEFL IBT,
PTE Akademik) YDS karşılıkları esas alınacaktır.
BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu
16
EK-3: BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN SEÇME SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME FORMU
1. İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ
NO
YETERLİLİK
PUAN
ARALIĞI
VERİLEN
PUAN
BÖLÜM
PUANI
1
Türkçeyi dilin kurallarına
uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır.
0-5
2
Sesi net, açık, anlaşılır ve
kendine güveni tamdır.
0-5
3
Konuşurken el ve kol
hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim
olabilmektedir.
0-5
4
Konuşmasını tekdüzelikten
uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.
0-5
2. BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ
NO
YETERLİLİK
PUAN
ARALIĞI
VERİLEN
PUAN
BÖLÜM
PUANI
1
Konu ile ilgili anlaşılır, tatmin
edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapar.
0-5
2
Verilen durumla ilgili
karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde
bulunabilir.
0-5
3
Konu hakkında görüşlerini
destekleyici kanıtlar sunabilir.
0-5
4
Konu hakkında açıklama
yaparken kendinden emin, anlaşılır bir şekilde ve
içtenlikle düşüncelerini ifade eder.
0-5
BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu
17
3. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI
NO
YETERLİLİK
PUAN
ARALIĞI
VERİLEN
PUAN
BÖLÜM
PUANI
1
Konu çerçevesinde teknolojik
ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eder, teknolojik
gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.
0-5
2
Bilim ve teknolojinin eğitimle
ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.
0-5
3
Dünyadaki bilim ve
teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.
0-5
4
Millî Eğitim Bakanlığınca
uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (EBA,FATİH vb.) yeterince haberdardır.
0-5
4. LİYAKAT VE TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ
NO
YETERLİLİK
PUAN
ARALIĞI
VERİLEN
PUAN
BÖLÜM
PUANI
1
Temsil ettiği kurum/mesleğe
uygun davranışlar sergiler.
0-5
2
Düşüncelerini, yadırganacağı
veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.
0-5
3
Konuyu kendine özgü fikirlerle
açıklayabilmekte, yorum yapabilmektedir.
0-5
4
Zamanı etkili ve verimli
biçimde kullanabilmektedir.
0-5
BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu
18
5. GÜNCEL BİLGİ, YARATICILIK VE İSTEKLİLİK
NO
YETERLİLİK
PUAN
ARALIĞI
VERİLEN
PUAN
BÖLÜM
PUANI
1
Alanı ile ilgili güncel bilgileri
takip eder.
0-5
2
Özel yetenekliler ile ilgili
temel bilgilere sahiptir.
0-5
3
Özel yeteneklilerin eğitimi ile
ilgili ulusal ve uluslar arası uygulamalar hakkında bilgi sahibidir.
0-5
4
Özel yetenekliler alanında
çalışmaya isteklidir.
0-5
TOPLAM PUAN:
KOMİSYON ÜYESİ ADI SOYADI
İMZA
AÇIKLAMA
Ek-3 Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu 5 bölümden oluşur. Her bölüm 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılır. Toplam puan, her 5 bölümden elde edilen bölüm puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu
19
EK-4: ÜNIVERSITELER, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MUHTELİF ÖZEL KURSLAR VE HALK EĞİTİM MERKEZLERİ TARAFINDAN VERİLEN KURS PROGRAMLARI
KURS ALANI
KURS PROGRAMI
SANATSAL FAALİYETLER VE HOBİLER
Ahşap Süslemecisi
Model Gemi Yapımı
Ayakkabı Modelisti
Bahçecilik alanında bulunan programlar
El Sanatları alanında bulunan programlar
Cam, Seramik ürünleri alanındaki programlar
SPOR
Çeşitli spor dallarında bulunan kurs programları
MÜZİK
Müzik alanında bulunan programlar
AİLE VE EĞİTİM
Sosyal Uyum Sorunları
Aile Eğitimi
Çocuklarda Uyum Problemleri
Çocuklarda Duygu ve Davranış
Özel Eğitim Gerektiren Bireyler Aile Destek
Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylere Yaklaşım
BİLİŞİM VE YAZILIM
Bilişim ve Yazılım alanı ile ilgili programlar
GRAFİK VE FOTOĞRAF
Grafik ve Fotoğraf alanı ile ilgili programlar
YÖNETİM ALANI
Bilgi ve Belge Yönetimi
Hata Türleri ve Etkileri Analizi
Kalite Yönetim Sistemleri Geliştirme Ve Uyum Eğitimi
Değişim ve Sürekli İyileştirme (KAİZEN)
Yönetim alanı ile ilgili diğer programlar
GELENEKSEL OYUNLAR VE STRATEJİ / ZEKA OYUNLARI
Geleneksel Türk Okçuluğu
Go, Mangala Oyunu
Zeka Oyunları
Zeka Oyunları Öğreticiliği
10X10 Çapraz Dama
Satranç
BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu
20
HAVACILIK
Model Uçak Yapımı
İnsansız Hava Araçları Geliştirme ve Uyum Eğitimi
İnsansız Hava Araçları ve Uçuş Eğitimi
KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM
Problem Çözme Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi
Sosyal Hayatta İletişim
Örgütsel İletişim
Performans Değerlendirme Geliştirme ve Uyum Eğitimi
Meslek Etiği
Liderlik Eğitimi
İş Organizasyonu
İş ve İnsan İlişkileri Geliştirme ve Uyum Eğitimi
İş Yaşamında Etik Kurallar Geliştirme ve Uyum Eğitimi
Etkili ve Hızlı Okuma
Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk
Araştırma Teknikleri
Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Geliştirme ve Uyum Eğitimi
DİĞER ALANLAR
Güneş Enerjisi Sistemleri Temelleri Eğitimi Kurs Programı
Rüzgar ve Güneş (Hibrit) Enerji Sistemi Geliştirme ve Uyum Eğitimi
Kompozit Ürün Üretimi
Senaryo Yazarlığı
Kısa Film Yapımı
3 Boyutlu Nesne Modelleme
Grafik Animasyon

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık