Şube Müdürleri Yer Değiştirme Kılavuzuna Dava Açtık.

Şube Müdürleri Yer Değiştirme Kılavuzuna Dava Açtık.

Şube Müdürleri Yer Değiştirme Kılavuzuna Dava Açtık.

Tarih: Kategori: DuyurularHaberlerHukukManşet

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel  Müdürlüğünce  “İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ŞUBE MÜDÜRLERİNİN 2021 YILI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU” bakanlığın internet sitesinde yayımlanmıştır. Bu kılavuz il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürlüklerinin bölge hizmetine bağlı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerini kapsamaktadır. Anılan kılavuzda söz konusu yer değiştirme işlemlerinin kılavuzun eki olan Ek-1 İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürlerinin 2021 Yılı Yer değiştirme Takvimine göre yürütüleceği belirtilmiştir. Bu takvim Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirme ve İsteğe Bağlı Yer Değiştirme biçiminde ikiye ayrılmakta ve Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirme kısmında bölge hizmeti süresini tamamlayanlardan farklı durumdaki şube müdürlerinin başvurularının 23/06/2021-30/06/2021 tarihlerinde bakanlığa gönderilmesi, tercih başvurularının ve il milli eğitim müdürlüğü onay sürecinin 12/07/2021-16/07/2021 tarihlerinde yapılmasını, atamaların yapılması ve sonuçların ilan edilmesinin de 30/07/2021 tarihinde gerçekleşmesi öngörülmektedir.  Oysa 12.10.2013 gün ve 28798 sayılı RG’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında  Yönetmeliğin “Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler”  başlıklı 29.maddesinin 1.fıkrasında bölge hizmet süresinin 31 Mayıs tarih itibarıyla tamamlamış olanların yer değiştirmelerinin Haziran ayında sonuçlandırılacağı kurala bağlanmıştır. Bu durumda EK-1 İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ŞUBE MÜDÜRLERİNİN 2021 YILI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ’nin Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirme kısmı  anılan yönetmelik hükmüne açıkça aykırıdır.   Bu nedenle sendikamız anılan kılavuzun EK-1 İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ŞUBE MÜDÜRLERİNİN 2021 YILI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ’nin Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirme kısmı’nın iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması durdurma istemiyle Danıştay’a dava açmıştır.

Bu davada verilecek olası bir yürütmeyi durdurma veya iptal kararı şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işlemlerinin doğrudan geri alınması anlamına gelmeyecektir. Danıştay’ın yürütmesi durdurulan ve ya iptal edilen düzenleyici işlemlerle ilgili son yıllarda geliştirdiği içtihat bu yöndedir. Bu nedenle bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işlemlerinden mağdur olan şube müdürleri Danıştay’a açtığımız bu davayı dayanak göstererek idare mahkemesine haklarında tesis edilen yer değiştirme işleminin iptali istemiyle dava açabilir.

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık