08-11 Nisan 2021 Tarihindeki İLKSAN Temsilciler Kurulu Toplantısı İçin Dava Açtık

08-11 Nisan 2021 Tarihindeki İLKSAN Temsilciler Kurulu Toplantısı İçin Dava Açtık

08-11 Nisan 2021 Tarihindeki İLKSAN Temsilciler Kurulu Toplantısı İçin Dava Açtık

Tarih: Kategori: Açılan DavalarHukukManşetÖrgütlenme

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 01.03.2021 gün ve 21478422 sayılı bakan oluru ile İLKSAN Yönetim Kurulu’nun 23.02.2021 tarih ve 16/01 sayılı kararı ile Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı’nın 08-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya ilinde yapılmasına karar vermiştir. 02.03.2017 gün ve 29995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle İLKSAN Ana Statüsü’ne eklenen geçici 1’inci maddede, ‘bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren, 4 yıl süreyle seçilen mevcut ilçe ve il temsilcilerinin görev süreleri 6 yıla çıkarılmış sayılır’ hükmü yer almıştır. Bu hükmün Danıştay tarafından önce yürütmesinin durdurulmasına, akabinde de Danıştay 12. Daire’nin 09.10.2019 gün ve E: 2018/6440, K: 2019/7306 sayılı kararıyla iptaline karar verilmiştir. Anılan kararda “Seçim kuralları ile ilgili değişikliklerin, ancak değişiklikten sonra yapılacak secimler için geçerli olması, değişiklikten önce yapılmış seçimlerin sonucunu etkileyecek şekilde yürürlüğe konulmamaları seçim hukukunun doğal bir sonucudur. Dava konusu ana statünün değişik geçici 1. maddesindeki söz konusu düzenleme ile “Sandık üyelerinin oylarıyla seçilen il ve ilçe temsilcilerinin görev sürelerinin ana statüde yapılan değişiklikle 6 yıla uzatılmış olduğu anlaşılmakta olup, bu durum sandık üyelerinin temsilcilerini kendi iradelerine uygun olarak seçme hakkını iki yıl süreyle sakatlayacağı anlamına geleceği açık olup yapılan düzenlemede hukuka uygunluk bulunmamaktadır” denilmektedir.  Bu karar uyarınca 09.04.2016 tarihinde yapılan ilçe temsilcileri seçimleri ile 11.06.2016 tarihinde yapılan il temsilcileri seçimlerinde seçilen İLKSAN ilçe ve il temsilcilerinin görev süreleri ile ilçe temsilcileri tarafından kendi aralarından seçilen İLKSAN Temsilciler Kurulu’nun görev süresi Nisan-Haziran 2020 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Görevi süresi sona eren temsilciler, 08-11 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı’nda Ana Statü’nün Temsilciler Kurulu başlıklı ikinci bölümünün “Görevleri” başlıklı 7. maddesindeki temsilciler kurulu görevlerini yerine getiremeyeceğinden, sendikamız söz konusu bakanlık olurunun iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’a dava açmıştır.  Hukuka bağlı, şeffaf bir İLKSAN için çabalarımız sürecektir.

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık