Örgün Eğitim İle Birlikte Hafızlık Projesi için Dilekçe Örneği

………………………………….İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dilekçenin Word halini indirmek için tıklayınız.

 

Halen okulunuzda sınıfı öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Okulumuzda “Örgün Eğitim İle Birlikte Hafızlık Projesi” başlığı ile Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu’na sınav ve mülakatla öğrenci alınacağına dair “Proje Okulu Seviye Belirleme Sınavı” broşürleri dağıtılmaktadır.

Söz konusu broşürlerin sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilere dağıtılması gerektiği belirtilmekte ise de bu yönde herhangi bir yazılı-resmi duyuru tarafıma yapılmamıştır. Ayrıca broşürlerin okula resmi olarak teslim edilip edilmediğine dair bir bilginin, broşürlerin sınıf sayısına göre mi yoksa gönüllülük esasına göre mi dağıtılacağına dair bir resmi yazının, imza sirkülerinin de bulunmadığı açıktır.

Okulumuzda resmi olarak her türlü belgenin tebliğ edilmesi gerektiği, öğretmenlere yahut diğer çalışanlara okul müdürü tarafından verilen görevlerin de yazılı ve imza karşılığı olması gerektiği yürürlükteki mevzuatla düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Okul müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu” başlıklı 39. Maddesi “ (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Müdür; okulun öğrenci, her türlü eğitim ve öğretim, yönetim, personel, tahakkuk, taşınır mal, yazışma, eğitici ve sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, taşımalı eğitim, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler ve benzeri görevler ile Bakanlık ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince verilen görevler ile görev tanımında belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlar.” hükmü ile okul müdürüne yönetim görevleri vermekte olup görevlerin yerine getirilebilmesi için de resmi yazının bulunması gerektiği açıktır. Zira en basitinden ders programı dahi yazılı ve imzalı olarak tebliğ edilmekte olup öğretmene ders içeriği dışında verilen görevlerin, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’den iletilen her türlü yazı içeriğinin imza karşılığı tebliğ edilmesi ve görevlendirmelerin yazılı olması gerektiği açıktır.

Yönetmeliğin 43. Maddesinde “Öğretmen” başlığı ile “(1) Okul öncesi ve ilköğretim kurumu öğretmenleri, kendilerine verilen grup/sınıf/şubede eğitim ve öğretim faaliyetlerini, eğitim ve öğretim programında belirtilen esaslara göre planlamak ve uygulamak, ders dışında okuldaki eğitim ve öğretim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) İlkokullarda sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi hâlinde başka bir sınıfı da okutabilirler.

(3) (Değişik:RG-16/6/2016-29744) İlkokullarda bütün derslerin sınıf öğretmenlerince okutulması esastır. Ancak Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri okulun kadrolu alan öğretmenlerince okutulur. Okulda kadrolu alan öğretmeni bulunmaması durumunda; bu dersler aynı eğitim bölgesinde, yoksa diğer eğitim bölgelerindeki kadrolu alan öğretmenlerince okutulur. İhtiyacın kadrolu alan öğretmenlerince karşılanamaması durumunda, bu dersleri okutmak üzere, mezun olduğu yükseköğretim programı itibarıyla atamaya esas olan alana öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar ek ders karşılığı görevlendirilebilir. Bu şekilde de ihtiyacın karşılanamaması durumunda bu dersler yükseköğrenimlerini söz konusu alanlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile de okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğretmenince okutulur.

(4) İlkokullarda Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, alan öğretmenlerince okutulduğunda sınıf öğretmenleri bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim ve öğretim görevlerini yapar.

(5) Öğretmenler yaz ve dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez.

(6) Öğretmenlere, eğitim, öğretim ve yönetim görevlerinden başka bir görev verilemez.

(7) Öğretmenler, komisyon üyesi ve gözcü olarak görevlendirildikleri sınav komisyonlarında, okulda yapılan her türlü resmî toplantılar ve mahallî kurtuluş günleri ile millî bayramlarda bulunmak zorundadırlar. Öğretmenlere görevlendirme ve toplantıların zamanı, en az iki gün önceden yazı ile duyurulur. Toplantının gündemi öğretmenlerin de görüşü alınarak hazırlanır. Toplantılar, dersleri aksatmamak üzere çalışma günlerinde yapılır.

(8) Okul öncesi eğitim kurumlarında sabah ve ikindi kahvaltısı esnasında çocuklarla birlikte bulunur, grubundaki çocukların düzenli bir şekilde yemek yemelerini sağlar.” düzenlemesine yer vermiştir.

Öğrencilerin bir sonraki kademede devam edebileceği okullara dair broşürlerin dağıtılması yönünde bir görev bulunmadığı gibi bu durumun eğitim öğretim görevine dahil olduğunun kabulü de olanaklı değildir. Öğretmene iletilecek görevlerin de yazılı ve imza karşılığı olması gerekeceği açıktır.

Söz konusu broşürlerin dağıtılmasının yahut duyurusunun yapılmasının öğretmenlerin görev alanına dahil olmadığı açık olup “Proje Okulu Seviye Belirleme Sınavı” broşürlerinin dağıtılmasına dair okul müdürlüğüne gönderilen resmi yazının ve bu yazıya dayalı olarak broşürlerin sınıfımda dağıtılmasına dair tarafıma verilen göreve dair görevlendirme yazısının bu aşamada tebliğ edilmediğini, “Proje Okulu Seviye Belirleme Sınavı” broşürlerinin tarafımdan dağıtılması talep edilmekte ise okul müdürlüğüne gönderilen resmi yazı ile görevlendirme yazısının tarafıma tebliğ edilmesini talep ederim.

……………………………………..

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık