Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerini Danıştay’a Taşıdık

Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerini Danıştay’a Taşıdık

Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerini Danıştay’a Taşıdık

11 Nisan 2023 gün ve 32160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin;

  • maddesindeki “sözlü” ve “…veya KPSS” ibarelerinin, 16/1-c maddesinde yer alan “yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak” ibaresinin,
  • maddesinde “Başkanlıkça gerekli görüldüğü takdirde, öğretmenlik dışındaki alanlardan başvuran adaylar için KPSS sonuçları, yarışma sınavının yazılı bölümü olarak kabul edilebilir. Bu durumda adaylar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sadece sözlü sınava alınırlar.” içerikli 3. fıkrasının,
  • maddesinin 5. fıkrasında “yazılı sınav sorularının yayınlanması” biçiminde ibareye yer verilmemesi biçimindeki eksik düzenlemenin,
  • “Sözlü sınav” başlıklı 19. maddesinin, 21/1 maddesindeki “aritmetik ortalaması” ibaresinin,
  • 21/2-b maddesindeki “öğretmenlik dışındaki alanlardan başvuran adaylar için yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı; sadece sözlü sınava girecek adaylar için yarışma sınavına esas KPSS puanı, sözlü sınav puanı,” ibaresinin,
  • 31/1 maddesindeki “…veya Başkanlıkça” ibaresinin,
  • 33/1 maddesindeki “…veya Başkanlığa” ibaresinin,
  • 43 maddesinin, 46/1 ve 2. maddesindeki “…veya müfettiş raporu” ibaresinin,
  • ‘Hizmetin gereği olarak çalışma merkezinin değiştirilmesi” başlıklı 47/1 maddesinin iptali ve öncelikle yürütülmesinin durdurulması,
  • Yönetmeliğin 44/1 maddesinin iptali ile dayanağı 375 sayılı KHK’nin Ek 24/7 maddesindeki “…gerçek” , “…gizli dahi olsa…” ve “bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur.” ibarelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi istemi ile Sendikamız tarafından Danıştay’a dava açılmıştır.

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık