AYM, 10 Yıldan Uzun Süre İLKSAN Üyesi Olduğu Halde, İLKSAN Emeklilik Yardımından Yararlandırılmayan Üyemizin Başvurusu Hakkında İhlal Kararı Verdi

AYM, 10 Yıldan Uzun Süre İLKSAN Üyesi Olduğu Halde, İLKSAN Emeklilik Yardımından Yararlandırılmayan Üyemizin Başvurusu Hakkında İhlal Kararı Verdi

Önceki dönem Merkez Kadın Sekreterimiz Derya Yulcu, Ağrı ili Patnos ilçesi Cengiz Topel İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yaparken 675 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmış, kamu görevinden çıkarılmasıyla birlikte İLKSAN üyeliği sona erdiğinden birikmiş aidatların emekli yardımı biçiminde ödenmesi için İLKSAN Genel Müdürlüğü’ne başvurmuştur.

İLKSAN Genel Müdürlüğü, bu başvuruyu emekli olmadan emekli yardımı yapılması mümkün olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir. Bunun üzerine üyemiz adına Hukuk Büromuzca İLKSAN Genel Müdürlüğü aleyhine iptal ve tam yargı davası açılmıştır. Bu davada Ankara 11. İdare Mahkemesi 31.10.2017 gün ve E:2017/1123, K: 2017/3477 sayılı kararıyla iptal ve başvurucunun birikmiş aidatlarının emekli yardımı biçimde ödenmesine karar vermiştir. Anılan kararda İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’nın kamu gücünden kaynaklanan tek yanlı tasarrufu sonucu 10 yıldan fazla süre ile maaşından sandığa üyelik aidatı kesilen davacının emekli yardımı için yönetmelikte aranan 10 yıllık süreyi doldurduğu dikkate alındığında uğramış olduğu zararın, emekli yardımı biçiminde ödenmesinin eşitlik ve hakkaniyet kurallarının bir gereği olduğu belirtilmiştir.

İLKSAN Genel Müdürlüğü’nün istinaf başvurusu yapması üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’nin 10.04.2019 gün ve E:2018/179, K: 2019/776 sayılı kararıyla istinaf başvurusunun kabulüne ve davanın reddine karar verilmiştir. Anılan kararda emekli olma hakkını kazanmadığından emekli yardımı ödenmesinin Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin 10. maddesi uyarınca mümkün olmadığı belirtilmiştir.  Bunun üzerine adı geçen üyemiz adına konuyla ilgili iptal kararları da eklenerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil yargılanma hakkı ve mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunulmuştur. 

Söz konusu başvuruyla ilgili Anayasa Mahkemesi 02.02.2022 gün ve 2019/18482 sayılı kararıyla ihlal kararı vermiştir. Anılan kararda Anayasa Mahkemesi başvurunun Anayasa’nın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkı kapsamında incelendiğini belirterek; mülkiyet hakkının ihlal edildiği sonucuna vararak kararda geçen gerekçeler ışığında yeniden yargılama gerektiğine karar vermiştir.              

Kararı okumak için tıklayınız. 

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık