Doçentlik Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklerle İlgili Hukuksal Kazanım… 7 Eylül 2023

Doçentlik Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklerle İlgili Hukuksal Kazanım… 7 Eylül 2023

Doçentlik Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklerle İlgili Hukuksal Kazanım…

210

10.08.2021 tarih 31564 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 15/4/2018 tarih 30392 sayılı Doçentlik  Yönetmeliğinde yapılan bazı değişikliklere Sendikamızca dava açılmış, davada Danıştay 26.05.2023 tarihinde, davada kısmen kabul kısmen ret kararı vermiştir.

Danıştay 8. Dairesi’nin 26.05.2023 tarih E.2021/6349 K.2023/2860 sayılı kararıyla

Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1/6. maddesi (Doçentlik Yönetmeliği’nin 4. maddesine eklenen 6. fıkra) yönünden; yapılan değişikliğin hak arama hürriyetine sınırlama getirdiği, getirilen sınırlamanın ulaşılmak istenen amaç ile orantılı olmadığı, bu bakımdan hukuk devleti ilkesine ve hak arama özgürlüğüne aykırı olduğu;

Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2/a maddesinde (Doçentlik Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının 4. cümlesinin (a) bendinde) yer alan düzenleme yönünden ise; yapılan değişikliğin ölçülülük ilkesine aykırı olduğu, bu haliyle kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olmadığı; gerekçeleriyle iptaline karar verilmiştir.

Karar için tıklayınız.

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık